Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole – Inclusive education in kindergarten and school


Description in Polish: Książka jest poświęcona edukacji włączającej, czyli wiodącemu paradygmatowi pedagogiki specjalnej. W pierwszej części zostały omówione aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej z uwzględnieniem perspektyw uczniów, nauczycieli i rodziców. W części drugiej przeanalizowano model włączający szkoły i przedszkola pod względem rozwiązań finansowych, organizacyjnych i pedagogicznych. W trzeciej części zaprezentowano rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a także migrantów w placówkach edukacyjnych.

Description in English: The book is devoted to inclusive education, a leading paradigm in special education pedagogy. The first part discusses current research findings on key aspects of inclusive education from the perspectives of students, teachers and parents. The second part analyses the model of inclusive schools and kindergartens in terms of financial, organisational and pedagogical solutions. In the third part, solutions to meet the needs of gifted students as well as migrants in educational institutions are presented.

Type of Document: Academic book

Date: 2019

Authors: Chrzanowska, I., Szumski, G. (red.)
Chrzanowska, I., Szumski, G. (eds.)

Source: Wydawnictwo FRISE, Warszawa
FRISE publications, Warsaw

Link here

Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy w przedszkolu -The Idea of Inclusive Education and Building a Support System and Help in Nursery Schools 


Description in Polish: Praca doktorska na temat idei edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy w przedszkolu jest prezentacją rozważań teoretycznych i własnych analiz badawczych autorki, osadzonych w paradygmacie pragmatycznym. Przedmiotem badań był system edukacji przedszkolnej funkcjonujący w Białymstoku i powiecie białostockim oraz stan urzeczywistnienia w nim idei inkluzji czyli edukacji uwzgledniającej różnorodność dzieci korzystających z placówek edukacyjnych i funkcjonujących w systemie edukacji formalnej. Celem pracy jest ukazanie i analiza stanu przygotowania i praktycznej realizacji edukacji włączającej w przedszkolach na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego. Wyszczególniono, jakie działania podjęto, aby usunąć przeszkody uniemożliwiające pełne uczestnictwo w procesie edukacyjnym tym dzieciom. Zaprohponowano, co należy zmienić, zmodyfikować, dodać w przedszkolnym modelu inkluzyjnym. Opracowano strategię rozwoju badanych przedszkoli.

Description in English: The PhD thesis The Idea of Inclusive Education and Building a Support System and Help in Nursery Schools is a presentation of theoretical considerations and author’s own research analyses, embedded in the pragmatic paradigm. The subject of research is the pre-school education system in Bialystok and the Bialystok county and the level of implementation of the idea of inclusion or education that takes into account the diversity of children using educational facilities and functioning in the formal education system. As a result of the analyses, it was determined what barriers prevent full participation in the educational process of children with special educational needs. It has been specified which measures have been taken to remove obstacles preventing full participation in the educational process of these children. It was proposed what should be changed, modified, added in the pre-school inclusion model. A development strategy of the researched nursery schools was developed.

Type of Document: PhD thesis

Date: 2020

Author: Lewkowicz, I.

Source: Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
University of Białystok Repository

Link here

Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -Inclusive education as dialogue education. In search of a model for the education of students with special educational needs


Description in Polish: Książka Danuty Al-Khamisy jest istotna w budowaniu i doskonaleniu edukacji włączającej. Autorka obejmuje swym spojrzeniem szerokie spektrum przedmiotu, począwszy od poszukiwania optymalnych relacji między pedagogiką a pedagogiką specjalną po przedstawienie pożądanych kompetencji nauczyciela. Edukacja włączająca to sfera emergentna, nowa jakość zbudowana na zasadzie równowagi partnerst. Autorka przedstawia dialogowy model edukacji włączającej. Odwołuje się do myśli Bubera, Gadamera, personalizmu. Trzonem edukacji jest sytuacja dialogowa, dialog między osobami uczestniczącymi w kształceniu. Książka bardzo inspirująca do refleksji i pomocna w modelowaniu siebie i swojej pracy.

Description in English: Danuta Al-Khamisa’s book is important in building and improving inclusive education. The author’s perspective covers a wide spectrum of the subject, from the search for the optimal relationship between pedagogy and special education to the presentation of desirable teacher competences. Inclusive education is an emergent sphere, a new quality built on the principle of partnerst balance. The author presents a dialogical model of inclusive education. She refers to the thought of Buber, Gadamer and personalism. The core of education is a dialogical situation, a dialogue between those participating in education. A very inspiring book for reflection and helpful in modelling yourself and your work.

Type of Document: Academic Book

Date: 2013

Author: Al-Khamisy, D.

Source: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Publishing House Academy of Special Education, Warsaw

Link here

Projektowanie uniwersalne jako perspektywa metodyczna edukacji włączającej – Universal design as a methodological perspective for inclusive education


Description in Polish: Artykuł prezentuje model uniwersalnego projektowania (UDL) jako kluczową strategię rozwoju edukacji włączającej. Wychodząc od rozumienia inkluzji jako troski o wysoką jakość procesów uczenia – nauczania dla każdego ucznia, zaprezentowano zasady UDL (Universal Learning Design), odnosząc się do postulatów zapewnienia: 1) różnorodnych środków przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych, 2) możliwości różnorodnych form ekspresji i prezentowania osiągnięć edukacyjnych oraz 3) różnorodnych form motywowania do pracy. Ukazano ponadto podobieństwa i różnice w replikacjach uniwersalnego projektowania w kontekście edukacji. Jeżeli na pierwszy plan wysuwa się szerokie rozumienie dostępności uczenia się – nauczania, wychodzące poza warunki dostępności percepcyjnej i fizycznej to, w takim ujęciu UDL może być potraktowane jako zbiór wytycznych, jak efektywnie organizować proces edukacji w ogóle (poza aspektem uwzględniania specjalnych potrzeb uczniów). Należy pamiętać, że model ten nie stanowi algorytmu postępowania. Responsywność i elastyczność nauczyciela jest wpisana w istotę wykorzystywania w działaniu materiałów uniwersalnie zaprojektowanych.

Description in English: The article presents the model of Universal Design (UDL) as a key strategy for the development of inclusive education. Starting from an understanding of inclusion as a concern for high quality teaching-learning processes for every student, the principles of UDL (Universal Learning Design) are presented, addressing the postulates of providing: 1) a variety of media during learning activities, 2) opportunities for diverse forms of expression and presentation of educational achievements, and 3) diverse forms of work motivation. Furthermore, similarities and differences in the replications of universal design in the context of education are shown. If a broad understanding of the accessibility of learning – teaching comes to the fore, going beyond the conditions of perceptual and physical accessibility, then, in such a view, UDL can be treated as a set of guidelines on how to effectively organise the educational process in general (apart from the aspect of taking into account the special needs of students). It is important to bear in mind that this model does not constitute an algorithm of how to proceed. Responsiveness and flexibility of the teacher is inherent in the essence of using universally designed materials in action.

 

Type of Document: Scientific Article

Date: 2021

Authors: Knopik, T., Papuda-Dolińska, B.,Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G.

Source: Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej Nr 42/2021
Disability. Discourses of special education No. 42/2021

Link here

Model ekosystemu włączającej wczesnej edukacji. Założenia i warunki realizacji – The inclusive early childhood education ecosystem model. Assumptions and conditions for implementation


Description in Polish: W artykule scharakteryzowano model ekosystemu włączającej wczesnej edukacji, który opracowała Europejska Agencja do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Ramę teoretyczną tego modelu stanowi koncepcja systemów U. Bronfenbrennera. W artykule opisano podsystemy, w spektrum od mikro do makro, istotne dla przebiegu procesu włączającej wczesnej edukacji. Zaprezentowano też narzędzie autorefleksji/samooceny środowiska włączającej wczesnej edukacji, które opracowała również Europejska Agencja. W podsumowaniu ukazano korzyści wynikające ze stosowania zarówno modelu ekosystemu, jak i tego narzędzia dla planowania, organizowania, monitorowania, ewaluacji oraz badań procesu włączającej wczesnej edukacji.

Description in English: This article characterises the model of an inclusive early childhood education ecosystem developed by the European Agency for Special Needs and Inclusive Education. The theoretical framework of this model is the systems concept of U. Bronfenbrenner. The article describes the subsystems, on a spectrum from micro to macro, relevant to the process of inclusive early childhood education. A self-reflection/self-assessment tool of the inclusive early childhood education environment, which was also developed by the European Agency, is also presented. In conclusion, the benefits of using both the ecosystem model and this tool for planning, organising, monitoring, evaluating and researching the inclusive early childhood education process are shown.

 

Type of Document: Scientific Article

Date: 2021

Author: Walczak, G.

Source: Kulesza, E.,M., Al-Khamisy, D., Zalewska, P. (red.), 2021, Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej –idea i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, s.132-145.

Link here

AKSJOLOGICZNE PARADYGMATY EDUKACJI
– AXIOLOGICAL PARADIGMS OF EDUCATION


Description in Polish: Artykuł poświęcony jest problematyce edukacji ku wartościom. Analizuje, czym zajmuje się aksjologia. Ukazuje istotę tejże edukacji w trosce o holistyczny rozwój człowieka. Zwraca uwagę na istniejący obecnie konflikt pomiędzy „być” a „mieć”. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób możemy wpływać na kształtowanie człowieka, który nie tylko osiąga technologiczne sukcesy, ale także jest refleksyjny i uważny. Artykuł porusza kwestie dotyczące sylwetki przewodników na ścieżkach edukacji: nauczycieli i rodziców.

Description in English: The article is devoted to the issue of education towards values. Analyzes what axiology does. It shows the essence of this education for the sake of holistic human development. Draws attention to the current conflict between ‘to be’ and ‘to have’. It answers the question of how we can influence the formation of a human who not only achieves technological successes, but is also reflective and attentive. The article raises issues regarding the profiles of guides on education paths: teachers and parents.

Type of Document: Scientific Article

Date: 2019

Author: Kaniewska-Mackiewicz, E.

Source: ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 35 seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, nr 4 (2019), s. 155-169
SCIENTIFIC NOTEBOOKS WSG, vol. 35 series: Education – Family – Society, no. 4 (2019), pp. 155-169

Link here

IPET [Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny] i WOPFU [Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia]– od czego zacząć?- IPET [Individual Educational and Therapeutic Programme] and WOPFU [Multidisciplinary Pupil Functioning Level Assessment]- where to start?


Description in Polish: Przedstawienie dwóch bardzo ważnych w edukacji włączającej dokumentów. Ich opracowanie jest obligatoryjne dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pokazano jak zgodnie z przepisami prawa i praktyką edukacyjną stworzyć te dokumenty.

Description in English: Presentation of two very important documents in inclusive education. Their development is mandatory for a student with special educational needs. It is shown how to create these documents in accordance with the law and educational practice.

Type of Document: Video

Date: 2022

Authors: Czechowska, Z., Majkowska J.

Source: Learnetic Polska

Link here

Jak pracować z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w domu i w szkole? – How to work with children with intellectual disabilities at home and at school?


Description in Polish: W programie zaprezentowano trzy metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Są to: 1. Metoda Knilla, 2. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 3. Metoda Dobrego Startu. Pokazano konkretne działania nauczyciela, czynności uczniów, materiały przydatne w pracy, ćwiczenia. Omówiono założenia i zastosowania każdej z metod.

Description in English: The programme presents three methods of working with a child with intellectual disabilities. These are: 1. the Knill method, 2. the Veronica Sherborne method of developmental movement, 3. the Good Start method. Specific activities of the teacher, pupils’ activities, materials useful for work, exercises are shown. The assumptions and applications of each method are discussed.

Type of Document: Webinar

Date: 2018

Author: Więcławska, J.

Source: Anna Hajdukiewicz – MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W KIELCACH [ MUNICIPAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COUNSELLING CENTRE COMPLEX IN KIELCE]

Link here

Edukacja włączająca – założenia, badania, praktyki, linie napięć – Inclusive education – assumptions, research, practices, lines of tension


Description in Polish: Ciekawa dyskusja koncentrująca się wokół zagadnień podanych w tytule. Zróżncowane grono dyskutantów: Profesor Agnieszka Olechowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, – Profesor Grzegorz Szumski z Uniwersytetu Warszawskiego, – Doktor Monika Zima-Parjaszewska – prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, – Marek Tarwacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, zapewniło wielostronny ogląd edukacji włączającej.

Description in English: An interesting discussion centred around the issues stated in the title. A diverse group of discussants: Professor Agnieszka Olechowska from the Maria Grzegorzewska Academy of Special Pedagogy in Warsaw, – Professor Grzegorz Szumski from the University of Warsaw, – Dr Monika Zima-Parjaszewska – President of the Polish Association for Persons with Intellectual Disability, – Marek Tarwacki – Director of the Stanisław Moniuszko Primary School in Łajska provided a multi-faceted view of inclusive education.

Type of Document: Video

Date: 2023

Source: Akademickie zacisze [Academic Retreat] – Roman Leppert

Link here

Edukacja w zasięgu ręki- Education within reach


Description in Polish: Internetowa strona poświęcona w całości edukacji włączającej. Strona zawiera bogactwo różnorodnych materiałów, jest przydatna zarówno świeżym entuzjastom edukacji włączającej, jaki i znużonym jej stosowaniem praktykom. Mnóstwo zamieszczonych wielorakich informacji i linków do najprzeróżniejszych materiałów pozwala uznać tę stronę za zagregowane źródło informacji o edukacji włączającej.

Description in English: An online site devoted entirely to inclusive education. The site contains a wealth of diverse material and is useful for both new enthusiasts of inclusive education and practitioners who are tired of using it. The multitude of information and links to the most varied resources makes it possible to consider this site an aggregated source of information on inclusive education.

Type of Document: Website

Date: 2023

Source: The Centre for the Development of Education (ORE)
This centre is a public teacher training institution of national scope run by the Minister of Education and Science.

Link here

Translate »
Layer 1