Анализа на состојбата со раната интервенција во детството во Северна Македонија – Situation Analysis on Early Childhood Intervention in North Macedonia 

Description in Macedonian: Оваа Анализа на состојбата на рана интервенција во детството се смета како темел за изградба на национален систем за услуги за рана интервенција во детството кој ќе се заснова на постојните силни страни, ресурси и потреби на децата, семејствата, владата и институциите, центрите и стручните лица за рана интервенција во детството на сите нивоа во Северна Македонија.

Description in English: This ECI Situation Analysis is being considered as a foundation for building a national system for early childhood intervention services that will be based on existing strengths, resources and needs of the children, families, Government and institutions, centres and professionals at all levels in N. Macedonia.

Type of Document: Research

Date: 2023

Authors: Aleksandra Karovska Ristovska, Ph.D. – Maja Filipovska, M.Sc. – Goran Ajdinski, Ph.D. – Natasha Chichevska-Jovanova, Ph.D. – Daniela Dimitrova-Radojichikj, Ph.D. – Olivera Rashikj-Canevska, Ph.D. – Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Ph.D. – Angelka Keskinova, Ph.D. – Sofija Gjeorgjievska, Ph.D. – Valentina Dukovska, Ph.D. – Elena Kostadinovska – Natalia Kakabadze, M.A. – Kristel Diehl, M.A., M.S. – Emily Vargas-Barón, Ph.D.

Source: United Nations Children’s Fund (UNICEF), Country Office Skopje, Web site: https://www.unicef.org/northmacedonia/

Link here

Акциски истражувања за инклузивна училишна култура – Action research for inclusive culture in schools  

Description in Macedonian: Современото училиште своето напредување го гледа низ призмата на промената. Секој раководител на училиштето, секој наставник и стручен соработник, но и секој вработен и ученик своето место во училишната заедница ќе го заслужи доколку се зафати со раководење со промената одвнатре, потпирајќи се на сопствените компетенции и на контекстот во кој се случува учењето и поучувањето. Посебно значајна сила на промената која доаѓа од праксата дава меѓусебното почитување на вработените, самокритиката и рефлексивното делување на секој вработен во училиштето. Акциското истражување ги презентира вредности и карактеристики на акциските истражувања кои можат да бидат земени предвид при раководењето на инклузивното училиште и реализација на инклузивна настава.

Description in English: The modern school sees its progress through the prism of change. Each head of school, each teacher and professional collaborator, as well as each employee and student will earn their place in the school community if they start managing the change from within, relying on their own competencies and the context in which learning and teaching takes place. The mutual respect of the employees, the self-criticism and the reflexive action of each employee in the school gives a particularly significant force to the change that comes from the practice. This research presents the values ​​and characteristics of action research that should be taken into account when managing an inclusive school and realizing inclusive instruction.

Type of Document: Research

Date: 2022

Authors: Dean Iliev, Babacic Izeta, Aslani Gani, Trajanov Zorancho, Tashkova Elena, Nikolova Tanya, Stoilevska Violeta, Banjo Katerina, Kitanovska Dushanka, Georgievska Elizabeta, Kaba Kasami Sihana, Petrovic Goran, Nikolovska Mirjana, Kovacevic Bozinovska Daria

Source: Foundation for Education and Cultural Initiatives, Web site: https://www.stepbystep.org.mk/en/

Link here

Унапредување на инклузивните пракитики во раното детство – Fostering inclusive practices in early childhood education  

Description in Macedonian: Прирачникот е наменет за воспитувачи и стручни соработници и има за цел да ги поддржи во унапредување на инклузивните практики во предучилишните установи при обезбедување услови во кои сите деца ќе имаат еднакви можности во процесот на раното учење.

Description in English: The modern school sees its progress through the prism of change. Everyone head of the school, every teacher and professional associate, but also every employee a student will earn his place in the school community if he takes up leadership with the change from within, relying on their own competencies and the context in which they are learning and teaching takes place. A particularly significant force of change that comes from practice gives the mutual respect of the employees, the self-criticism and the reflective action of everyone an employee of the school. The Handbook aims to support ECEC staff and professionals in promoting inclusive practices in ECEC institutions while providing conditions in which all children will have equal opportunities in the early educational process.

Type of Document: Handbook

Date: 2017

Authors: Simona Palchevska, Antinula Nichovska, Valentina Zindl, Sanja Aleksovska, Nadica Janeva, Biljana Anchevska

 

Source: EDUINO, Web site: https://www.eduino.gov.mk/

Link here

Позитивна приказна – Основно училиште со ресурсен центар „Маца Овчарова“ / Successful story from Primary School with a Resource Center ‘Maca Ovcarova’ – Veles 

Description in Macedonian: OУРЦ „Маца Овчарова“ во текот на своето долгогодишно постоење обезбедуваше образовен и рехабилитационен третман на деца со интелектуална попреченост, аутизам и комбинирани пречки во развојот, како и ресурсна логопедска дејност за корективен третман на ученици логопати кои имаат потешкотии во говорот и говорното изразување, од редовните основни училишта од Општина Велес. Со спроведените реформи за инклузивно образование, училиштето ја прошири својата дејност и сега сите услуги ги обезбедува за 31 училиште од 11 општини од регионот.

Description in English: During its many years of existence, the school provided educational and rehabilitation treatment for children with intellectual disabilities, autism and severe developmental disabilities, as well as a resource speech therapy activity for the corrective treatment of speech-path students who have difficulties in speech and speech expression, from regular elementary schools from the Municipality of Veles. With the implemented reforms for inclusive education, the school expanded its activity and now provides services to 31 schools from 11 municipalities in our region.

Type of Document: Article

Authors: Association Open the Windows

Source: Association Open the Windows, https://openthewindows.org/

Link here

Книга на емоции – A book of emotions 

Description in Macedonian: Книгата ги обработува различните чувства и емоции на децата и како истите да ги препознаат.

Description in English: The book presents content for the deferent children’s feelings and emotions and how to recognize them.

Type of Document: Picture book

Date: 2021

Author: Biljana S. Crvenkovska 

Source: Svetot na Bibi

Link here

Translate »
Layer 1