Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή – Models of Intervention in Special Needs

Description in Greek: «Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την συμπερίληψη – συνεκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε τυπικές τάξεις γενικής αγωγής». 

Description in English: «Attitudes of primary education teachers regarding the inclusion – co-education of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in standard general education classes (mainstream classrooms) »

Type of Document: Postgraduate thesis

Date: September 2022

Author: ΡΕΣΕΛΗ ΜΠΟΝΙΛΑ ΟΛΓΑ – Reseli Mponila Olga

Source: University of Aegean

Link here

Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) στο σχολείο – Co-Education of children with and without intellectual disabilities in school 

Description in Greek: Τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) προσέλκυσαν το ενδιαφέρον φορέων (κρατικών και ιδιωτικών) μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Έως τότε τα άτομα αυτά βρίσκονταν υπό την προστασία της οικογένειάς τους ή σε ιδρύματα/άσυλα (Στασινός 1991). Δυναμική αλλαγή στην εκπαίδευση των ατόμων με ψυχικές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές πραγματοποιήθηκε μετά τη θεσμοθέτηση του νόμου 2817/2000 για την «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Με το νόμο αυτό το ΥΠΕΠΘ εισάγει την πολιτική του «ενός σχολείου για όλους» προωθώντας έτσι τη συνεκπαίδευση και κοινωνική ένταξη ατόμων με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο νόμος 3699/2008 περί «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» συνεχίζει και ενισχύει την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής των ατόμων με αυτισμό ή άλλες ΔΑΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εργασία εξετάζει επιχειρήματα υπέρ και κατά της ένταξης παιδιών με ΔΑΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συνεκπαίδευσή τους με φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά καθώς και προγράμματα συνεκπαίδευσης τα οποία εφαρμόζονται στις ΗΠΑ. Σκοπός της εργασίας είναι να εισάγει τον προβληματισμό σχετικά με το πλαίσιο εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΑΔ.

Description in English:  People with pervasive developmental disorders (PDD) attracted the attention of the state and private sector after the mid-1950s. Until then these people were under the protection of their families or in institutions/ asylums (Stasinos1991). Dynamic change in the education of people with psychological and pervasive developmental disorders was realized after the institution of law 2817/2000 for “Education of people with special educational needs”. Ministry of Education and Religious Affairs introduced the policy of “one school for all” by this law, promoting, in this way policy of educational and social integration of people with and without special educational needs. Law 3699/2008 on “Special Education and Education of handicapped people or people with special educational needs” continues the educational and social integration of people with special educational needs while it recognizes the right of people with autism or other pervasive developmental disorders to participate in the education process. This paper investigates the advantages and disadvantages of integration of children with PDD in the education process, their education together with normally developing children as well as programs of educational integration implemented in the USA. The aim of this paper is to introduce the argument on the educational frame and conditions for children with PDD.

Type of Document: Article

Date: 2011

Author: Χριστίνα Κ. Συριοπούλου – Δελλή – Christina K. Syriopoulou – Delli

Source: eJournals

Link here

«Η συμπερίληψη παιδιών με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη στη γενική τάξη και η μετάβαση τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο» – “Inclusion of children with typical and non-typical development in the general education class and their transition from kindergarten to Primary school”

Description in Greek: Η συνεκπαίδευση βασίζεται στο δικαίωμα κάθε παιδιού να είναι μέλος της κοινής σχολικής ζωής και να του παρέχουν κατάλληλες διδακτικές και μορφωτικές εμπειρίες. Η παρούσα μελέτη θεωρεί ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη της, ότι τα γενικά σχολεία με ενταξιακό προσανατολισμό, είναι αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη της εκπαίδευσης για όλους. Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, ερευνάται η μετάβαση των παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, που αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο σημαντικές μεταβάσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά. Η διαδικασία της συμπερίληψης επηρεάζεται από τα εφαρμοζόμενα μοντέλα για την αναπηρία και τη συνεκπαίδευση. Το παιδί ως σύνθετος οργανισμός είναι ενταγμένο σε ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων οικογένειας, σχολείου, γειτονιάς και κοινωνικών σχέσεων, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.

Description in English: The inclusive education is based on each child’s right to be a member of a common school life and to be provided with the most appropriate teaching and educational experiences. The present study takes regards that the inclusive education can address the diversity of students, taking into account that all general schools with an integrative orientation, constitute the most effective means for the achievement of education for all. In this field of inclusive education, the transition of students with disability or special educational needs from preschool to primary school is researched, recognizing that this is one of the most significant transitions in children’s lives. The process of inclusion is affected by the applied models of disability and inclusive education. The child as a complicated individual is included in a continuously developing system of interactions with family, school, neighbourhood and social relationships.

Type of Document: PhD dissertation

Date: 2017

Author: Παναγιώτα Στρατή – Panagiota Strati

Source: University of Ioannina

Link here

Αυτισμός: Γενικό σχολείο και παράλληλη στήριξη – Autism: Typical Classroom and Teaching Assistant (Parallel Support) 

Description in Greek: Ένα από τα πιο βασικά θέματα που απασχολούν τις οικογένειες, όταν φτάνει η ώρα που το παιδί τους θα πάει στο σχολείο, είναι αυτό της παράλληλης στήριξης.

Description in English:  One of the most important topics that affect families, when their child is at the age of starting school, is the Teaching Assistance (Parallel Support) they will receive.

Type of Document: Article

Date: 2021

Author: Πόπη Μάλεση – Popi Malesi

Source: Kathimerini

Link here

Γονείς που διεκδικούν δημόσια Παράλληλη στήριξη – Parents who ask for public Education Support Staff 

Description in Greek: Μια ανοιχτή ομάδα στο Facebook, από γονείς και κηδεμόνες που διεκδικούν να λάβουν δημόσια παράλληλη στήριξη. Οι γονείς/κηδεμόνες μιλάνε για τους νόμους, κάνουν ερωτήσεις και μοιράζονται υλικό όπως βίντεο, άρθρα και πόρους για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.

Description in English: A public support group on Facebook created by parents/guardians who wish to receive a public Education Support Staff to assist their child in the school environment. Parents post about laws, questions, and materials like videos, articles, and resources to assist each other.

Type of Document: Facebook Support Group

Link here

Παράλληλη Στήριξη… Μύθοι και Πραγματικότητα – Education Support Staff… Myths and Reality  

Description in Greek: Οι Γονείς, μας μιλούν για την Παράλληλη Στήριξη, όπως την βιώνουν τόσο τα παιδιά τους όσο και οι ίδιοι. «Κουραστήκαμε πια, με την αβεβαιότητα και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση των παιδιών μας!»

Description in English: On this podcast, parents and guardians share their experience with the Education Support Staff, their difficulties and successes.

Type of Resource: Podcast / Video

Date: 2020

Link here

Chats από τα Ημερολόγια Αυτισμού – Chats from Autism Diaries

Description in Greek: Μια σειρά από podcast και βίντεο, καθώς και συλλογή από άρθρα και επιπλέον υλικό για υποστήριξη γονέων που μεγαλώνουν παιδιά με Αυτισμό.
Τα Chats είναι ένα podcast ειδικά φτιαγμένο για γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον αυτισμό. Σκοπός του είναι να δώσει πληροφορίες κι έμπνευση, μέσα από διαλόγους που θα γίνονται με ειδικούς ή γονείς. Τους καλεσμένους των επεισοδίων φιλοξενεί η Εύη Δέμου, δημιουργός του blog Ημερολόγια Αυτισμού, και μητέρα δύο παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Description in English: A series of podcasts, videos, articles and additional material to support parents and guardians of children with autism.
Chats is a series of podcast dedicated to parents and guardians who raise children with special needs, focusing on autism. Through this series with parents or professionals, we aim to provide information and support parents. The host of the podcast is Evi Demou, developer of the blog Autism Diaries and mother of two children with ASD.

Type of Resource: Website with podcasts/videos and articles

Link here

Η πρώτη γνωριμία με το μαθητή με αυτισμό – The first meeting with a student with ASD 

Description in Greek: Αν είστε εκπαιδευτικός σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης και είναι η πρώτη φορά που θα έχετε στην τάξη σας μαθητή με αυτισμό ή είστε εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, τότε αυτή η παρουσίαση μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά σε κάποιες οδηγίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε προκειμένου να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη νέα σχολική χρονιά.
Στο κανάλι μπορείτε να βρείτε επιπλέον υλικό για διάφορες δραστηριότητες και καθημερινές διαδικασίες (https://www.youtube.com/@user-nb5zs8qv5i/featured)

Description in English: If you are an educator in a typical school and it’s your first time having a student with ASD in your class or if you are an Education Support Staff, then this presentation will be helpful. In the presentation there are some instructions and tips so you can prepare for the school year.
On their youtube channel you can find additional resources for everyday activities. (https://www.youtube.com/@user-nb5zs8qv5i/featured)

Type of Resource: Video

Date: 2020

Developer: Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό

Link here

Η ζωή μου με τον Γιάννη – My life with Yianni 

Description in Greek: Καθημερινές ιστορίες από τη ζωή μιας μητέρας με τον γιό της Γιάννη, ο οποίος είναι παιδί με αυτισμό. Η Άδα Σταματάτου έχει γράψει παιδικό βιβλίο για το πως να μιλήσουμε στα παιδιά για τον αυτισμό. Μέσα από την σελίδα της στο Facebook μοιράζεται καθημερινές επιτυχίες, δυσκολίες και εμπειρίες με τον γιο της, Γιάννη. Μιλάει με άλλους γονείς και κηδεμόνες και μοιράζονται εμπειρίες και την καθημερινότητά τους.

Description in English: Everyday stories from a mother with her son, Yianni, a child with Autism. Ada Stamatatou, writer of a book on how to speak to children with autism. Through her Facebook page, she shares everyday successes, difficulties and experiences with her son, Yianni. She shares them with other parents and guardians and they share theirs.

Type of Resource: Facebook page

Owner: Ada Stamatatou

Link here

Τι έχει ο Γιάννης; – What’s wrong with John? 

Description in Greek: Ο Γιάννης είναι τεσσάρων ετών και είναι αυτιστικός. Ο αυτισμός δεν είναι αρρώστια. Δεν κολλάει όπως η ιλαρά που γεμίζεις σπυριά σε όλο σου το σώμα… Έτσι αρχίζει η ιστορία του Γιάννη, μια ιστορία για την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Description in English: Jogn is four years old and has autism. Autism is not a sickness. You can’t get it like chickenpox where you get pimples all over your body… That’s how John’s story starts, a story about acceptance and respect of diversity.

Type of Resource: Children’s book 

Owner: Ada Stamatatou

Link here

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και οι απόψεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό – ECEC 

Description in Greek: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και τις απόψεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό στη γενική τάξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 91 εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και το ερωτηματολόγιο Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) των Segall & Campbell (2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας διέθεταν επαρκές επίπεδο γνώσεων, ωστόσο εμφανίζονταν ουδέτεροι απέναντι στη συμπερίληψη των παιδιών με αυτισμό στη γενική τάξη. Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία τους με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και η επιπλέον επιμόρφωση τους στην ειδική αγωγή δε συσχετίστηκαν με θετικότερες απόψεις απέναντι στη συμπερίληψη των συγκεκριμένων παιδιών. Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον καταλληλότερο σχεδιασμό πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Description in English: The purpose of this study was to investigate the knowledge of early childhood teachers regarding autism and their attitudes towards the inclusion of children with autism in classrooms. The research involved 91 early childhood teachers from the wider region of Western Macedonia. A demographic questionnaire and the Autism Inclusion Questionnaire (AIQ; Segall & Campbell, 2007) were used to investigate the above questions.
According to the results of this research, the most the participating early childhood teachers had sufficient knowledge, however, they maintained a neutral attitude towards the inclusion of children with autism in the general classrooms. In addition, their previous experience with children on the autism spectrum and their additional training in special education did not lead to a more positive attitude towards the inclusion of these children. Exploring early childhood teachers’ views can make a significant contribution to the design of useful inclusive educational practices.


Author: Ηρακλής Νικόλαος Γρηγορόπουλος και Αδαμαντίνη Προβατά – Iraklis Nikolaos Grigoropoulos and Adamaintini Provata

Type of resource: Article

Date: 2021


Link here

Translate »
Layer 1