Συμπεριληπτικές πρακτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητή με αυτισμό στο νηπιαγωγείο: η συμβολή τους στην ανάπτυξη και διατήρηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων – Inclusive practices and educational interventions for students with autism in kindergarten: their contribution to the development and maintenance of social and communication skills 

Description in Greek: Η παρούσα έρευνα-δράσης, αποτέλεσε μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή με ΔΑΦ στο γενικό νηπιαγωγείο. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση της χρήσης συμπεριληπτικών πρακτικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων-παράλληλα, αλλά και συνδυαστικά μεταξύ τους-, στην ανάπτυξη και διατήρηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του. Υλοποιήθηκε μεικτή έρευνα με συλλογή ποιοτικών δεδομένων, μέσω ημι-δομημένης συνέντευξης και ημερολογίου αναστοχασμού και ποσοτικών δεδομένων, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στο ερευνητικό πρόγραμμα αξιοποιήθηκαν αρχές και τεχνικές της δομημένης διδασκαλίας, της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς και της μεθόδου PECS, σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις βασισμένες στα ενδιαφέροντα του μαθητή, αλλά και στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των ίδιων των συμμαθητών. Συνδυαστικά, αξιοποιήθηκαν και συμπεριληπτικές πρακτικές, όπως η ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-οικογένειας και μεταξύ εκπαιδευτικών, για διαφοροποίηση των δράσεων.

Description in English: The present action-research, was a case study of a student with ASD in an inclusive preschool setting. Goal of the study, was to investigate the use of inclusive practices and educational interventions, -parallel and combined with each other-, to the development and maintenance of hi social and communication skills. A mixed-method was applied. Qualitative data collected through semi-structured interview and reflective journal and quantitative data, through completing questionnaire, in three different periods. The research program, utilized the priciples and techniques of, structrured teaching, applied behavior analysis and PECS method, in educational interest-based interventions but also in the development of communication between classmates. Combined with them, inclusive practices were utilized, such as the collaboration development between school-family and teachers themselves, for implementing accommodations in classroom activities settings.

Type of Document: Postgraduate thesis

Date: February 2021

Author: Αγγελική Παναγιωτοπούλου – Aggeliki Panagiotopoulou

Source: Joint Programme of the Universities of Nicosia and Patras

Link here

Η αυτοαποτελεσματικότητα και η συλλογική αποτελεσματικότητα των δασκάλων της Κύπρου σε τάξεις συνεκπαίδευσης με μαθητές στο φάσμα του αυτισμού – The self-efficacy and collective efficacy of Cyprus teachers in co-teaching classrooms with students on the autism spectrum 

Description in Greek: Το παρόν άρθρο εξετάζει τη συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας και της συλλογικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, όταν καλούνται να διδάξουν σε τάξεις συνεκπαίδευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μαθητές που έχουν διαγνωστεί με κάποια διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων προσέφερε μια επαλήθευση του θεωρητικού σχήματος των Tschannen – Moran and Hoy (2001), το οποίο βασίζεται στη θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura (1977), και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά τη διαδικασία της μάθησης, η δυνατότητα διαχείρισης της τάξης, και οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός είναι οι τρεις κατηγορίες, στις οποίες συνοψίζονται οι παράγοντες που επιδρούν στα επίπεδα της αυτοαποτελεσματικότητας του.

Description in English: The current article examines the relationship between perceived self-efficacy and collective efficacy among primary school teachers in Cyprus, who teach in classes that include students with autism spectrum disorder (ASD). In particular, we examine the factors that affect teachers’ self-efficacy and collective efficacy through their own perspective, both in general as well as in the case of teaching students with ASD. Therefore, we underline the need for a genuine cooperation among all those involved in the application of the principles of inclusion in mainstream schools, so that the factors that negatively affect the levels of self-efficacy of general education teachers are reduced. The study draws timely implications concerning the practices of teachers who teach students with ASD in inclusive school settings, given that the presence of students with ASD in mainstream Cypriot schools has increased in recent years.

Type of Document: Postgraduate thesis

Date: 2020

Author: Κυριακή Κουλλαπή & Όλγα Λύρα – Kyriaki Koullapi & Olga Lyra

Source: Open University of Cyprus

Link here

Πιλοτική δοκιμή ερωτηματολογίου σε δάσκαλους για καταγραφή επιπολασμού των ΔΑΦ – Pilot test of a questionnaire for teachers to record the prevalence of ASD  

Description in Greek: Στόχος της μελέτης είναι η αρχή της καταγραφής του επιπολασμού των παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στα σχολεία της Κύπρου, όπως επίσης και η στάθμιση του ερωτηματολογίου Autism Spectrum Screening Questionnaire στην ελληνική γλώσσα. Αυτή η μελέτη θα δώσει θεμελιώδεις γνώσεις για την επιδημιολογία των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος των παιδιών προ δημοτικής και δημοτικής ηλικίας, στην Κύπρο, με τη στάθμιση του ερωτηματολογίου ως πρώτο στάδιο. Ποτέ πριν, δεν έχουν γίνει επιδημιολογικές μελέτες στην Κύπρο, με σκοπό την καταγραφή του επιπολασμού και της επίπτωσης των περιστατικών που πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Μία τέτοια αξιολόγηση θα επιτρέψει να κατανοήσουμε τους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ραγδαία ανάπτυξη των περιστατικών του φάσματος.

Description in English: The aim of the study is to start recording the prevalence of children with autism spectrum disorders in schools in Cyprus, as well as the weighting of the Autism Spectrum Screening Questionnaire in Greek. This study will provide fundamental insights into the epidemiology of autism spectrum disorders in pre-primary and primary school children in Cyprus, with the weighting of the questionnaire as a first step. Never before, epidemiological studies have been conducted in Cyprus to record the prevalence and incidence of cases of autism spectrum disorders. Such an assessment will allow us to understand the factors that play an important role in the rapid growth of autism spectrum cases.

Type of Document: Undergraduate thesis

Date: May 2020

Author: Ευαγγελία Καμιναρίδου – Evangelia Kaminaridou

Source: Open University of Cyprus

Link here

Κατανόηση της ενσωμάτωσης στην Κύπρο – Understanding inclusion in Cyprus 

Description in Greek: Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση της ένταξης στην Κύπρο. Η βάση δεδομένων είναι το αποτέλεσμα μιας εξάμηνης ποιοτικής ερευνητικής μελέτης σε πέντε κυπριακά σχολεία. Παρά τη ρητορική υπέρ της συμπερίληψης, φαίνεται ότι το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα διαχωριστικό στη φιλοσοφία του και δεν υποστηρίζει πλήρως την ενεργό συμπερίληψη και συμμετοχή όλων των παιδιών στη σχολική ζωή. Συνολικά, το πλαίσιο στηρίζεται σε τρία βασικά θέματα που προέκυψαν από την έρευνα: η ένταξη αφορά μόνο την εκπαίδευση συγκεκριμένων ομάδων παιδιών- το ιατρικό μοντέλο εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο στον λόγο περί ένταξης- και η ένταξη γίνεται αντιληπτή ως αποτελούμενη από διαφορετικά επίπεδα. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός της ενταξιακής εκπαίδευσης, ώστε να μειωθεί η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός πολλών παιδιών και ιδίως εκείνων που έχουν αναγνωριστεί ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Description in English: This paper provides a framework for understanding inclusion in Cyprus. The evidence base is the result of a six-month qualitative research study in five Cypriot schools. Despite the rhetoric in favour of inclusion, it seems that the Cypriot educational system is still highly segregating in its philosophy and does not fully support the active inclusion and participation of all children in the school life. Overall, the framework is grounded on three key themes emerging from the research: inclusion is concerned only with the education of specific groups of children; the medical model is still prevalent within inclusion discourse; and inclusion is understood as consisting of different levels. As a result, a restructuring and transformation of inclusive education are necessary so as to reduce marginalisation and exclusion of many children and in particular those who have been identified as having special educational needs.

Type of Document: Undergraduate thesis

Date: 2013

Author: Χριστόφορος Μάμας – Christoforos Mamas

Source: Plymouth University

Link here

Προετοιμασία εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Κύπρο – Preparing teachers for inclusive education in Cyprus 

Description in Greek: Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε τα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Πώς ανταποκρίνονται τα κυπριακά πανεπιστήμια που εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς στην πρόκληση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς; Σχεδιάζονται τα προγράμματα αυτών των ιδρυμάτων με βάση τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης; Ποια είναι τα εμπόδια που εμποδίζουν τους φοιτητές εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης; Πώς τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους φοιτητές εκπαιδευτικούς τους να αναπτύξουν πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς; Τα ερωτήματα αυτά διερευνήθηκαν μέσω ποιοτικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε η μελέτη περίπτωσης ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων υποδεικνύει ορισμένους παράγοντες που λειτουργούν ως εμπόδια στην ανάπτυξη πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς από τους φοιτητές εκπαιδευτικούς. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών, την έννοια της συμπερίληψης και τα διαφορετικά επίπεδα κουλτούρας. Αναπτύσσοντας αυτούς τους παράγοντες, παρουσιάζουμε ταυτόχρονα συγκεκριμένες προτάσεις για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων.

Description in English: In this study, we explore the following questions: (a) How do Cyprus universities that educate teachers respond to the challenge of inclusive education? Are the programmes of these institutions designed on the basis of the principles of inclusive education? What are the barriers that prevent student teachers to develop inclusive practices? How universities could help their student teachers to develop inclusive practices? These questions were investigated through qualitative data. In particular, the case study of a higher education institution in Cyprus was developed. The analysis of these data indicates certain factors that act as barriers in the development of inclusive practices by student teachers. These factors are related to the curricula, the notion of inclusion and to the different levels of culture. Developing these factors, we present at the same time particular suggestions for overcoming these barriers.

Type of Document: Undergraduate thesis

Date: 2006

Author: Panayiotis Angelides, Tasoula Stylianou, Paul Gibbs

Source: Intecollege

Link here

ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – Kindergarten Teachers of Cyprus 


Description in Greek: Πρόκειται για μια σελίδα στο Facebook που δημιουργήθηκε από τις νηπιαγωγούς της Κύπρου για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνώσεις και να λειτουργούν ως φόρουμ.

Description in English:  This is a Facebook page created by the kindergarten teachers of Cyprus to share experiences, and knowledge and to act as a forum.

Type of Document: Facebook Page

Link here

Πρακτικός οδηγός για Άτομα με Αυτισμό στην Κύπρο: Δικαιώματα και παροχές από Κρατικές και μη Κρατικές υπηρεσίες – A Practical Guide for People with Autism in Cyprus: Rights and Benefits from State and Non-State Services  


Description in Greek: Ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου δημιούργησε έναν οδηγό για τα άτομα με αυτισμό στην Κύπρο, που αναφέρει όλα τα δικαιώματα αυτών των ατόμων, και τις παροχές από Κραιτκές και μη Κρατικές υπηρεσίες.

Description in English: The Cyprus Autism Association has created a guide for people with autism in Cyprus, which lists all the rights of these people, and the benefits provided by state and non-state services.

Type of resource: Article 

Source: Cyprus Autism Association & Social Services Provision Centre Andreas Sofocleous “KEPAKY”

Link here

Αυτισμός Κύπρος – Autism Cyprus 

Description in Greek: Το Facebook Group δημιουργήθηκε για να βοηθήσει γονείς, εκπαιδευτικούς, και εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με το φάσμα του Αυτισμού ώστε να ανταλλάζουν μεταξύ τους απόψεις, εμπειρίες, άρθρα και άλλα σχετικά με το συγκεκριμένο τομέα. Στη Κύπρο υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που εμπίπτουν στο φάσμα και γι’ αυτό ολοένα κι περισσότερη ανάγκη υπάρχει για τη δημιουργία του συγκεκριμένου group.

Description in English: The Facebook Group was created to help parents, educators, and stakeholders related to the Autism Spectrum to share their opinions, experiences, articles and more related to the field. In Cyprus there are hundreds of children on the spectrum and therefore there is an increasing need for the creation of this group.

Type of resource:  Facebook Support Group

Link here

Translate »
Layer 1