МОДУЛ IV. КЛУЧНИ НАЧЕЛА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ПРЕДУЧЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

24 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
module 4

Во овој модул ќе:

  1. Да се разбере мултидимензионалноста на интелектуалната попреченост во раното детство
  2. Да се идентификуваат карактеристиките на интелектуалната попреченост
  3. Да се научи како да се развие индивидуализирана образовна програма
  4. Да се разграничат карактеристиките во процесот на учење на децата со интелектуална попреченост во градинка
  5. Да се усвојат различни стратегии за настава

*To complete the whole module, read the learning material and complete the assessment quiz!

Check the user guide to find out how you can navigate into the E-Learning course.

Translate »
Layer 1